Regulamin

Regulamin

SERWISU INTERNETOWEGO planyobiektu.pl

§ 1.
WSTĘP

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego jest spółka Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, adres e-mail bok@forum-media.pl, zwana dalej Wydawnictwem lub Usługodawcą.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego przez jego Użytkowników, a w szczególności zasady przeglądania zawartości serwisu internetowego. Zasady sprzedaży regulują Regulaminy sprzedaży oprogramowania w wersji SQL oraz Access.
 3. Wszelkie publikacje w serwisie internetowym dokonywane są w języku polskim.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie Polityka prywatności.
 5. Umowy zawierane są w języku polskim

§ 2.
DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Serwis internetowy – oznacza serwis prowadzony przez Wydawnictwo, pod domeną: planyobiektu.pl .
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu internetowego.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 4. Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu internetowego na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 5. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Serwisu internetowego, w którym gromadzone są dane dotyczące zarejestrowanego Użytkownika.
 6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Serwisu Internetowego.
 7. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego.
 8. Biuro Obsługi Klienta - centrum telefonicznej obsługi Klienta, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o ofercie Usługodawcy, złożyć zamówienia oraz uzyskać informacje dotyczące zamówień. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne pod numerem telefonu: 61 66 55 800 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora). Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze godzinach: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00.

§ 3.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych www.e-forum.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Polityka Prywatności Serwisu internetowego dostępna jest pod adresem Polityka prywatności.

 

§ 4.
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego, niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  2. dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej  z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player, obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
  3. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (niezbędne do założenia Konta).
 2. Administrator informuje, że strona internetowa Serwisu internetowego wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie są wykorzystywane w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Serwis internetowy plików cookies znajduje się w Polityce Prywatności.
 3. Serwis internetowy zawiera treści w języku polskim. Serwis może zawierać treści w innych językach jeżeli wynika to wyraźnie z oferty Usługodawcy.
 4. Treści w formie materiałów wideo udostępniane są w postaci transmisji strumieniowej.
 5. Usługodawca nie ogranicza dostępu do Serwisu internetowego w zależności:
  1. od miejsca położenia urządzenia Użytkownika,
  2. liczby logowań do serwisu,,
  3. czasu czytania lub korzystania z treści umieszczonych w serwisie.
 6. W indywidualnych przypadkach treści zamieszczone w Serwisie internetowym mogą zostać udostępnione z możliwością pobrania do pamięci urządzenia Użytkownika lub w formie transmisji strumieniowej na żywo, dostępnej dla Użytkownika wyłącznie w czasie trwania wydarzenia. Warunki techniczne, w tym konieczność posiadania konkretnego oprogramowania, czas odtwarzania, typ i rozmiar pliku, wskazane zostają w Serwisie internetowym w miejscu widocznym dla Użytkownika.

§ 5.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Serwisu internetowego oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 3. Zabrania się korzystania z Serwisu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.
 4. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Serwisu internetowego, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta oraz cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Serwisu internetowego w sytuacji, gdy Użytkownik podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu internetowego bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 7. Przystępując do korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

§ 6.
DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu poprzez wpisanie w dowolnej przeglądarce internetowej adresu Strony internetowej.
 2. Użytkownik może założyć w Serwisie internetowym indywidualne Konto. Po założeniu Konta w Serwisie internetowym Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu internetowego.
 3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 5. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez:
  1. rejestrację Użytkownika na Stronie internetowej w sposób opisany w ust. 7 niniejszego paragrafu lub
  2. połączenie konta na Facebook’u lub konta Google z Kontem w Serwisie internetowym w sposób opisany w ust. 8 niniejszego paragrafu  lub
 7. W celu samodzielnego założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. podać imię i nazwisko,
  2. podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;
  3. ustalić Hasło;
  4. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść;
  5. kliknąć w link, którzy przyjdzie na adres skrzynki, o którym mowa w lit. b niniejszego ustępu, celem potwierdzenia prawa do dysponowania tym adresem.
 8. W celu połączenia konta na Facebook’u lub konta Google z Kontem w Serwisie internetowym Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. przejść do zakładki „Załóż Konto”,
  2. wybrać spośród dostępnych: Facebook lub Google,
  3. w otwartym oknie zalogować się na Facebook lub Google i potwierdzić chęć utworzenia Konta.
 9. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 a) lub 6 b) lub 6 c) niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji w Serwisie Internetowym i założenia Konta.
 10. Umowa o świadczenie usługi - prowadzenie Konta - zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 6 a) lub 6 b) lub 6 c) niniejszego paragrafu.
 11. Rejestracja w Serwisie internetowym oraz korzystanie z Konta nie podlega opłacie.
 12. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 13. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników.
 14. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Użytkownika o udostępnienie swojego Hasła.
 15. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.
 16. Użytkownik ma prawo do zamknięcia konta Serwisu internetowego, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres bok@forum-media.pl.
 17. Usługodawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika.
 18. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika w następujących przypadkach:
  1. nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika,
  3. korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
 19. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.

§ 7.
REKLAMACJA SERWISU INTERNETOWEGO I ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

 1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres bok@forum-media.pl.
 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane w Serwisie internetowym przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację lub nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

§ 8.
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca lub zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamknąć Konto Użytkownika w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamyka Konto Użytkownika poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres e-mail Usługodawcy bok@forum-media.pl. Zamknięcie Konta następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Zamknięcie Konta na żądanie Użytkownika nie powoduje anulowania Abonamentu.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

§ 9.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu internetowego przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkowników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Użytkownik, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Serwisu internetowego, zgłasza ten fakt Usługodawcy mailowo na adres bok@forum-media.pl. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu internetowego.

§ 10.
PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Wydawnictwo oświadcza, że wszystkie materiały dostępne w Serwisie internetowym w tym informacje,  grafiki, artykuły, zdjęcia są objęte prawną ochroną przewidzianą w szczególności w  ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Uzyskanie dostępu do Serwisu internetowego w ramach Konta oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Użytkownikowi (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych w Serwisie internetowym wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
  Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do danych treści w Serwisie internetowym.
  1. Licencja nie uprawnia do:
  2. rozpowszechniania informacji pobranych z Serwisu internetowego, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
  3. udzielania dostępu do Serwisu internetowego osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim, poza osobami wyraźnie upoważnionymi przez Użytkownika,
  4. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu internetowego, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
  5. przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 11.
ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego, wprowadzenia lub wycofania usług Serwisu internetowego, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Usługodawca każdorazowo zawiadomi Użytkowników o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie internetowym.
 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres bok@forum-media.pl. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia § 13 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 4. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu internetowego, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu internetowego, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z Regulaminem, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
  Biuro Obsługi Klienta Forum Media Polska sp. z o.o.ul. Polska 13,60-595 Poznań tel.: 61 66 55 800, fax: (61) 66 55 888e-mail: bok@forum-media.pl

§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody Usługodawcy na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. Usługodawca w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta
Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o.

ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 61 66 55 800, fax: (61) 66 55 888
e-mail: bok@forum-media.pl